Khi Nào Bắt Buộc Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Chính Thức?

Quy định về thời gian sử dụng hóa đơn điện tử theo lộ trình theo nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Theo điều 36 nghị định 119/2018/NĐ-CP thì thời gian bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử được quy định như sau:

Thời Điểm Chính Thức Bắt Buộc Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử

  1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty tại Bình Dương

Xem thêm: Dịch vụ kế toán tại Bình Dương Uy Tín

Khi Nào Bắt Buộc Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử
Khi Nào Bắt Buộc Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử
  1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in. hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

 

Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020. trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên. thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn. và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

  1. Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thực hiện như các cơ sở kinh doanh nêu tại khoản 2 Điều này.

Như vậy, theo quy định thì từ ngày 01/11/2020 Tất cả mọi doanh nghiệp đều bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn giấy tự in/đặt in có thể đồng thời sử dụng hóa đơn điện tử. Việc sử dụng hóa đơn điện tử phải tiến hành thông báo phát hành hóa đơn và Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Lưu ý, hàng hóa dịch vụ đã được xuất hóa đơn giấy thì không được xuất bằng hóa đơn điện tử.

 

Trả lời

Call Now ButtonGọi
Contact Me on Zalo